تخفیفات فعال (ظرفیت محدود)

* تخفیف10درصدی نرم افزار پخش مویرگی نسخه جامع تا 20 اسفند.

*طرح تعویض نسخه های متفرقه حسابداری و کسر مبلغ آن از صورتحساب.